prisegti


prisegti
prisègti, prìsega, prìsegė tr. K, 265; SD306, R, , N, Sut, M, LL153 1. prismeigti, prikabinti, pritvirtinti segant: Visi svotai turėjo po rūtelę, prìsegtą prie krūtinės Skrb. Nuperka gėlę, prìsega panelei, tai su šitąja šoka gėlių valsą Sk. Mes eisiam vainiko ten prisègti Plt. Tai mes tau sudėsim po rūtos šakelę, tai mes tau prisègsim prie tavo širdelės DrskD145. Šukuos galvužėlę, supins kasužėles, prisègs rūtų vainikėlį paskutinį kartelį JV510. Prisèk kilpą prie atlapų, kad nenutrūktum J. Pabalnok, pažabok arklį, prisek kardą ir paleisk, jis mane atras MPs. Kaip prisègsi kilpužėles, kaip prisègsi auksinėles, sėsk JD55. Ir suėmė brolelį kaip diktojį vyrelį, kojas rankas surišo ir kaladę prisegė LTR(Jz). Tačiau vos koją pakėlė, tuoj pasijuto, sakytum, jam kas sparnus būtų prisegęs: lengva buvo P.Cvir. Užkabą prisek sagčiais BB2Moz26,33. | Raštelį išdevė, viską surašė, štampą cakt prisegė (primušė, prispaudė) Lpl. | prk.: Mokiniai, pabandę jam prisegti ir vieną, ir kitą pravardę, nusivylė – jokia etiketė ir nelipo, ir netiko V.Bub. Vienuolio peizažas nėra vien išviršinė šiaip sau prisegta kūrinio puošmena V.Myk-Put. ^ Žiūrėjo, skaudino akis, bet nė viena žvaigždė nekrito žemyn – visos blizgėjo kaip prisegtos sp. Ana, rasi, pasivaikščioti norėtum, o tu – kaip prisegtas pri to stalo (vis rašai, rašai) Slnt. Niekas judums čia negala laikyti prisẽgęs (neišleisdamas) Slnt. | refl. tr. SD1149, K: Juodą kepurėlę užsidėjo, aukso pentinėlius prisìsegė JV505. Jis ir jo šoblę apsisegė, ir prie krūtinės geležinį kryžių prisisegė LC1883,29. Prisisegsiu šviesią šoblę – tu bijosi manęs! LTR(Plv). | prk.: Prie rytinio ežero galo prisisegęs (prisišliejęs) nedidukas ežeriūkštis Ilgis .prk. priskirti: Plikės kalnas ne prieg mūs prìsegtas Dv. Jau prisegė jam kokią ten kaltybę TS1899,5. Daug ko bloga Ksaveras per tuos metus pergalvojo ir Klimkai prisegė Vaižg.prk. pristatyti ką dirbti: Prie katilo prìsegė – vot tau ir užkuriom! Dkk. 2. pritvirtinti, prijungti augant: Lapai abipusiai prisegti LTII440. Jis girdi visa, tiktai kalbėt nekalba – gal prisegtas liežiuvis ar kas Lt. | refl.: Prie krūtinės ląstos ir stuburo yra prisisegę rankų ir kojų griaučiai V.Laš. 3. H155 kalant pritvirtinti, prikalti: Skliauto apačioje nuožulniai prisegama lenta, kad vanduo nuo skliautų netekėtų ant sienų . Pri pašto yra laikrodis prìsegtas Mžk. Ans tik [tvoros] mietus prỹsega, aš suvelku Šv. Tikriejai vainikai (Devintinės), reik beržų pry angos prisègti Jdr. Zovieskai pry durų prisegtì Krtn. Ten rado pri vartų prisegtą popierių LTR(ž.). Atėmė jį ižg vidurio, prisegęs jį kryžiausp DP187. Rankos ir kojos vinimis prisegtos DP145. Sveika būk, dešine koja, kryžiausp baisiai prisegtoja SGI100. ^ Davei uodegą, duok ir vinių jai prisegti Vdš. | refl. tr. Sd. 4. refl. tr., intr. apsivilkti (ppr. išeigai skirtą, bet jau nenaują drabužį): Neturiu jokio prisìsegamo andaroko: naujų škada Rdm. Turi prisìsegamą eilukę Lp. Broliai maniej, ir aš jotau su jumi, kad turėtau kuom prissegt TDrIV234(Pls). 5. refl. 1 įsisiurbti, prikibti: Kai ėgliuos karvė įlenda, prisìsega erkių Antš. Ogi eketėje palaikiau uodegą, ir prisisegė žuvų LTR(Pnd). Kaspinuočius turi 2–4 siurbtukus (prisisegamus organus) . 6. refl. Ps prk. būti neatsitraukiant, prisikabinti: Prisisẽgus prie tų vaikų (niekur nuo jų nesitraukia) Ėr. Tai prisìsegė vaikas, lyg savo namų neturi Krok. Šuo bėga prisisẽgęs iš paskos Jnš. Kad tu ir prisisẽgus labai prie pirminyko! Slm. Buvo prie kokios tę gyvanašlės prisisẽgęs (prisiplakęs) Mžš. 7. šnek. priteisti: Capt nūtvėrė [pereinant sieną] i prỹsegė Vn. Sūdas gerai prìsegė Prng.
◊ liežùvį (liežiùvį) [prie gómurio] prisègti
1. uždrausti kalbėti, nutildyti: Bet liežiùvio niekam prie gómurio neprisègsi Skrb. Žmonių liežuvis neuždaromas ir neprisegamas Lp.
2. nekalbėti ko nereikia, saugotis kalbėti: Katrie liežiùvio neprìsegė, tuos išvežė vokiečiai Ėr.
prie uodegõs prisisẽgęs neatsitraukia, labai prikibęs: Vaikas visą dieną sekioja prisisẽgęs prie uodegõs Jnš.
\ segti; antsegti; apsegti; atsegti; įsegti; išsegti; nusegti; panusegti; pasegti; persegti; piesegti; prasegti; prisegti; razsisegti; susegti; užsegti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • prisegti — prisègti vksm. Mergáitė segtukù prisi̇̀segė prie kasų̃ gė̃lę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • piesegti — piesègti, piẽsega, piẽsegė (dial.) 1. Sg žr. prisegti 1: Adata linams pysègti Rmč. 2. žr. prisegti 3: Lenta py namo galo pysegtà Prk. segti; antsegti; apsegti; atsegti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisagstyti — 1. Sut, NdŽ iter. prisegti 1: Ką prie ko prisegti, prisagstyti KI66. Ant krūtinės medalių prisagstyta DŽ1. Rūtelių skintas, seselių pintas, špilgelėms prisagstytas [vainikėlis] JD744. | prk.: Pievos žaliavo, ir kiekvienas jų kampelis šypsojosi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • segiklis — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: segìklis Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. 1, 2. stapler. Pateikta: 2015 04 04. Reikšmės ir vartosena Apibrėžtis: įrankis popieriaus lapams susegti… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • antsegti — antsègti, añtsega, añtsegė (ž.) tr. 1. prisegti, prikabinti, prismeigti: Anseg manei vainikėlį ant mano kaselių JD1556. | Apkarpyti būs tie popiereliai, antsegtà (uždėta, prispausta) būs tiktai tas pečiotės ženklas – nu i piningai Sd. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kekė — kẽkė sf. (2) NdŽ, Ms, Slnt, Sb, Vb, Ds, Mrj, kekė̃ (4) K, NdŽ; SD66, R 1. ant vieno stiebo, šakelės krūvoje augantys riešutai, uogos, žiedai ir pan.: Vašõs mete iki dešimties riešutų vieno[je] kẽkė[je] kekėjo J. Šakom kekes riešučių lazdynai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasegti — pasègti, pàsega, pàsegė 1. tr. DŽ1 iš apačios prisegti. 2. tr., intr. pavilkti, pamauti į apačią: Apačion pasèk kailinaičiais, o viršun segute – bus šilčiau Vlk. | refl. tr., intr.: Apačion da pasìsega vieną [sijoną] Sv. Margąjį andarokioką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisegdinėti — 1. žr. prisegti 1: Vainikėlį prisegdinėjo Dv. 2. refl. iter. dem. prisegti 4 (refl.): Katras [sijonas] bus menkesnis, tai tuoj prisisegdinėsiu [kasdien] Lp. segdinėti; apsegdinėti; prisegdinėti; užsegdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priseginėti — 1. KI58 iter. dem. prisegti 1. 2. iter. dem. prisegti 3: Jaunas vyrukas subatoj ir šiame kaime plakatus priseginėjo prš. seginėti; apseginėti; atseginėti; nuseginėti; priseginėti; suseginėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abipusiai — 1 abìpusiai adv. Š žr. 1 abipus: Pylimai abìpusiai ėjo Pgg. Lapai abipusiai prisegti LTII440. Žvairas visai ir abipusiai šlubas HI …   Dictionary of the Lithuanian Language